direct naar inhoud van Artikel 23 Waarde - Archeologie 2
Plan: Weesperzijdestrook
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1205BPSTD-OW01

Artikel 23 Waarde - Archeologie 2

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Archeologie 2 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden. waarden.

23.2 Regels samenvallende bestemmingen
23.2.1 Algemeen

De bestemming Waarde - Archeologie 2 is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen.

23.2.2 Dubbelbestemmingen

Daar waar dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen gelden:

 • a. in de eerste plaats de bepalingen van artikel 24;
 • b. in de tweede plaats de bepalingen van artikelen 22 en 23.
23.3 Bouwregels

Op en onder de in 23.1 genoemde gronden mag uitsluitend gebouwd worden ten dienste van de primaire bestemming en de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. voor zover met betrekking tot de in 23.1 genoemde gronden sprake is van bodemverstoring, dient de aanvrager van een omgevingsvergunning een archeologisch rapport te overleggen;
 • b. aan de omgevingsvergunning, als bedoeld onder a, kunnen de volgende voorschriften worden verbonden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door burgemeester en wethouders/ dagelijks bestuur bij de vergunning te stellen kwalificaties.
 • c. het bepaalde onder a en b is niet van toepassing op een bodemverstoring:
  • 1. indien de bodemverstoring betrekking heeft op een gebied met een kleiner oppervlak dan 10.000 m2 of niet dieper dan de waterbodem;
  • 2. die het normale onderhoud betreft;
  • 3. die reeds in uitvoering is op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
23.4 Nadere eisen

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd ter bescherming van de in 23.1 genoemde archeologische waarden nadere eisen te stellen aan de situering van de bouwwerken, indien uit het archeologisch rapport is gebleken dat ter plaatse archeologische waarden, zoals bedoeld in 23.1 aanwezig zijn.

23.5 Omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden
23.5.1 Verbod

Het is verboden op of in de gronden, met de bestemming Waarde - Archeologie 2 zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 0,5 meter onder maaiveld of indien het water betreft niet dieper dan de waterbodem, waartoe onder meer wordt gerekend het ophogen, egaliseren, roeren en omwoelen van gronden;
 • b. het aanbrengen van drainage;
 • c. het aanleggen en verbreden van wateren;
 • d. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
 • e. het aanbrengen van ondergrondse kabels, leidingen en andere infrastructurele voorzieningen;
 • f. het verrichten van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de bodem.
23.5.2 Uitzondering

Het verbod als bedoeld in 23.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die de bodem verstoren, indien:

 • a. de bodemverstoring betrekking heeft op een gebied met een kleiner oppervlak dan 10.000 m2 of niet dieper dan de waterbodem;
 • b. de werken of werkzaamheden betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
 • c. de werken of werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • d. de werken of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
 • e. uit onderzoek blijkt dat aantasting van de archeologische waarden niet aan de orde is.
23.5.3 Voorwaarden en advies

Aan de in 23.5.1 genoemde vergunning kunnen de volgende voorschriften worden verbonden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door burgemeester en wethouders / dagelijks bestuur bij de vergunning te stellen kwalificaties;
 • d. de in 23.5.1 genoemde werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden zijnde, mogen de archeologische waarden, zoals bedoeld in 23.1 niet onevenredig schaden.
23.6 Wijzigingsregels

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6, lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, het plan te wijzigen in die zin dat de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 geheel of gedeeltelijk kan worden geschrapt, indien uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn.