direct naar inhoud van Artikel 9 Gemengd - 6
Plan: Weesperzijdestrook
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1205BPSTD-OW01

Artikel 9 Gemengd - 6

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd - 6 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijfsactiviteiten van milieucategorie A en B zoals opgenomen in de bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • b. dienstverlening, uitsluitend op de eerste bouwlaag, met dien verstande dat het gezamenlijk bruto vloeroppervlak van deze functie niet meer mag bedragen dan 300 m² per perceel;
 • c. detailhandel uitsluitend op de eerste bouwlaag, met dien verstande dat het gezamenlijk bruto vloeroppervlak van deze functie niet meer mag bedragen dan 300 m² per perceel;
 • d. kantoor;
 • e. creatieve functies;
 • f. horeca van categorie 3 en horeca van categorie 4 uitsluitend op de eerste bouwlaag, met dien verstande dat het gezamenlijke bruto vloeroppervlak van deze functies niet meer mag bedragen dan 300 m² per perceel;
 • g. horeca van categorie 5;
 • h. parkeren op maaiveld;
 • i. onderwijsvoorzieningen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs';
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1' uitsluitend horeca van categorie 1;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 4' uitsluitend horeca van categorie 4;
 • l. ter plaatse van de aanduiding 'opslag' tevens voor opslag van goederen;
 • m. bij deze bestemming behorende tuinen en erven, ondergrondse gebouwde parkeervoorzieningen, paden en wegen, nutsvoorzieningen, groen en water.
9.2 Bouwregels

Op de in lid 9.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden.

9.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan aangegeven.
9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt een maximale bouwhoogte van 3 m.