direct naar inhoud van Artikel 28 Algemene aanduidingsregels
Plan: Weesperzijdestrook
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1205BPSTD-OW01

Artikel 28 Algemene aanduidingsregels

28.1 Algemene gebiedsaanduiding ondergronds railtracé

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'ondergronds railtracé' is een ondergronds railtracé toegestaan, met inbegrip van de daarbij behorende ondergrondse voorzieningen, zoals ondergrondse perrons, voetgangersverbindingen, toegangstrappen en -gangen, vluchtschachten, winkels, met uitzondering van smartshops, voorzieningen ten behoeve van consumentverzorgende dienstverlening, horeca van categorie 1, 3 en 4, openbare en bijzondere voorzieningen, maatschappelijke voorzieningen, kantoren, galeries, bedrijven, fietsenstallingen, openbare nutsvoorzieningen en andere ondergrondse voorzieningen ten dienste van het railverkeer.

28.2 Wro-zone - wijzigingsgebied 1, 2, 3 en 4

Ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1', 'wro-zone - wijzigingsgebied 2', 'wro-zone - wijzigingsgebied 3' en 'wro-zone - wijzigingsgebied 4' is het Dagelijks Bestuur bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en met in achtneming van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming(en) te wijzigen in de bestemming Gemengd 10, 11, 12 of 13 ten behoeve van de volgende functies:

 • wonen;
 • bedrijven zoals opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiveiten;
 • maatschappelijke voorzieningen;
 • creatieve functies;
 • horeca van categorie 1 t/m 4, met uitzondering van horeca van categorie 2b;
 • kantoren;
 • detailhandel;
 • dienstverlening;
 • parkeersouterrains en parkeerkelders;
 • inpandige in- en uitgangen ten behoeve van ondergronds railtracé;

met dien verstande dat:

 • a. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 30 m, met dien verstande dat indien voor een gebied dat is aangeduid op de kaart in bijlage 3 bij deze regels een afwijkende bouwhoogte is aangegeven, deze bouwhoogte geldt als maximum;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer mag bedragen dan 3 m;
 • c. voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein wordt gerealiseerd waarbij een parkeernorm per functie wordt gehanteerd zoals in onderstaande tabel is opgenomen:
  Functie:   Bandbreedte aantal parkeerplaatsen (min-max):  
  Wonen   0 - 1,5 pp  
  Kantoren   0,2 - 1 pp per 250 m² BVO  
  Bedrijven   0,2 - 1 pp per 250 m² BVO  
  Creatieve functies   0,1 - 1 pp per 250 m² BVO  
  Dienstverlening   0,2 - 1 pp per 250 m² BVO  
  Cafés, bar, discotheek, cafetaria   0,5 - 6 pp per 100 m² BVO  
  Restaurant   0,5 - 10 pp per 100 m² BVO  
  Maatschappelijke voorzieningen   0,2 - 3 pp per 100 m² BVO  
 • d. horeca van categorie 1 t/m 4 mag worden gerealiseerd met dien verstande dat het gezamenlijk bruto vloeroppervlak van deze functie in het gebouw niet meer mag bedragen dan 300 m²;
 • e. horeca van categorie 5 (hotel) mag worden gerealiseerd met dien verstande dat het gezamenlijk bruto vloeroppervlak van deze functie in het gebouw niet meer mag bedragen dan 1.000 m²;

Mits aangetoond kan worden dat het (bouw)plan waartoe deze wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast:

 • 1. niet leidt tot een overschrijding van de hoogst toelaatbare waarde op de in het (bouw)plan zelf voorziene bebouwing en de omliggende (geluidsgevoelige) bebouwing als bedoeld in de Wet geluidhinder, dan wel er een vast te stellen hogere waarde kan worden verleend van de voornoemde hoogst toelaatbare waarde;
 • 2. niet in betekende mate bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit;
 • 3. in voldoende mate bijdraagt aan watercompensatie;
 • 4. van het aspect flora en fauna geen belemmeringen ondervindt;
 • 5. van het aspect archeologie geen belemmering ondervindt;
 • 6. van het aspect bodem geen belemmering ondervindt;
 • 7. van het aspect externe veiligheid geen belemmering ondervindt.