direct naar inhoud van Artikel 13 Tuin - 1
Plan: Don Bosco en Park Frankendael
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1102BPSTD-OH01

Artikel 13 Tuin - 1

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Tuin - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen en erven;
 • b. groen en water;
 • c. voetpaden;
 • d. in- en uitritten;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' in ieder geval nutsvoorzieningen.
13.2 Bouwregels

Op de in lid 13.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, alsmede bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de bestemming en ten behoeve van de aangrenzende bestemmingen worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden.

13.2.1 Bijbehorende bouwwerken
 • a. Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
  • 1. maximale bouwhoogte: de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,3 m, met een maximum van 4 m;
  • 2. gebouwd achter de achtergevel van het direct aangrenzende hoofdgebouw;
  • 3. de maximale horizontale diepte bedraagt 3 m ten opzichte van de oorspronkelijke achtergevel van het direct aangrenzende hoofdgebouw, met dien verstande dat de tuin niet meer dan voor 50% bebouwd mag worden;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan aangegeven;
 • c. uitsluitend bestaande dakterrassen zijn toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' bedraagt de maximale bouwhoogte 3 m.
13.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt een maximale bouwhoogte van 2 m.

13.2.3 Bestaande bouwwerken

Bouwwerken, welke niet voldoen aan het bepaalde in voorgaande leden, zijn toegestaan voor zover deze rechtsgeldig zijn gebouwd of een rechtsgeldige bouwtitel hebben op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan. De bestaande, afwijkende maatvoering geldt dan als maximale maatvoering.