direct naar inhoud van Artikel 18 Wonen
Plan: Don Bosco en Park Frankendael
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1102BPSTD-OH01

Artikel 18 Wonen

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. een aan-huis-verbonden beroep en bedrijf aan huis;
 • c. short stay;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - berging': uitsluitend bergingen ten behoeve van de woonfunctie;
 • e. aan de functie onder a gebonden, uitsluitend gebouwde, parkeervoorzieningen.
18.2 Bouwregels

Op de in lid 18.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden.

18.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan aangegeven;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' geldt dat de goot- en bouwhoogte niet meer mag bedragen dan aangegeven;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - berging' geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m;
 • e. uitsluitend bestaande dakterrassen, dakopbouwen en dakuitbouwen zijn toegestaan.
18.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt een maximale bouwhoogte van 2 m.

18.3 Specifieke gebruiksregels

Aan-huis-verbonden beroepen en -bedrijven

Binnen de in dit plan gelegen gronden is de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep en bedrijf aan huis toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende regels gelden:

 • a. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% van de vloeroppervlakte van de woning tot een maximum van 40 m²;
 • b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
 • c. detailhandel is niet toegestaan, behoudens productiegebonden detailhandel;
 • d. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.
18.4 Wijzigingsbevoegdheid

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied' de bestemming Wonen te wijzigen in de bestemmingen Maatschappelijk.