direct naar inhoud van Artikel 3 Detailhandel
Plan: Don Bosco en Park Frankendael
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1102BPSTD-OH01

Artikel 3 Detailhandel

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Detailhandel aangewezen gronden zijn bestemd voor:

3.2 Bouwregels

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden.

3.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

  • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' de goot- en bouwhoogte niet meer mag bedragen dan aangegeven;
  • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan aangegeven.
3.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

  • a. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
  • b. de maximale bouwhoogte bedraagt de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,3 m, met een maximum van 4 m.
3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt een maximale bouwhoogte van 2 m.

3.3 Specifieke gebruiksregels
3.3.1 Ondergeschikte horeca

Voor de functie als bedoeld in artikel 3.1 onder e geldt dat per detailhandelsvestiging maximaal 20% van het verkoopvloeroppervlak van de hoofdfunctie gebruikt mag worden voor ondergeschikte horecamet een maximum van 20 m².

3.3.2 Detailhandel

Voor de functie als bedoeld in artikel 3.1 onder a geldt een maximum bruto vloeroppervlak per detailhandelsvestiging van 300 m².

3.3.3 Aan-huis-verbonden beroepen en -bedrijven

Binnen de in dit plan gelegen gronden is de uitoefening van aan-huis-verbonden beroep en bedrijf aan huis toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende regels gelden:

  • a. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% van de vloeroppervlakte van de woning tot een maximum van 40 m²;
  • b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
  • c. detailhandel is niet toegestaan, behoudens productiegebonden detailhandel;
  • d. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.
3.4 Wijzigingsbevoegdheid

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd het plan te wijzigen door de aanduidingen 'dienstverlening' en 'horeca van categorie 1' als bedoeld in lid 3.1 onder f en g te schrappen indien het gebruik van de gronden ter plaatse voor één van deze functies langer dan een jaar is beëindigd.