direct naar inhoud van Artikel 6 Gemengd - 2
Plan: Don Bosco en Park Frankendael
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1102BPSTD-OH01

Artikel 6 Gemengd - 2

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

6.2 Bouwregels

Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden.

6.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

  • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' de goot- en bouwhoogte niet meer mag bedragen dan aangegeven.
6.2.2 Bijbehorende bouwwerken
  • a. voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
    • 1. maximale bouwhoogte: de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,3 m, met een maximum van 4 m;
    • 2. een maximale horizontale diepte van 3 m ten opzichte van de oorspronkelijke achtergevel van het direct aangrenzende hoofdgebouw, met dien verstande dat het achtererf niet meer dan voor 50% bebouwd mag worden.
  • b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt dat indien de afmetingen van bestaande bijbehorende bouwwerken groter zijn dan de hiervoor genoemde afmetingen, de afmetingen van bestaande bijbehorende bouwwerken de maximale afmetingen zijn.
6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt een maximale bouwhoogte van 3 m.

6.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de functie als bedoeld in artikel 6.1 onder d geldt dat per detailhandelsvestiging maximaal 20% van de verkoopvloeroppervlakte van de hoofdfunctie gebruikt mag worden voor ondergeschikte horecamet een maximum van 20 m².