direct naar inhoud van Artikel 8 Groen
Plan: Don Bosco en Park Frankendael
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1102BPSTD-OH01

Artikel 8 Groen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groen;
 • b. extensief dagrecreatief gebruik;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein': tevens voor evenementen en markten;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk': tevens voor kinderopvang;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' een monumentale boom;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'terras': tevens voor terrassen ten behoeve van de nabijgelegen horecavoorzieningen;
 • g. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;
 • h. ondergrondse vuilcontainers met bijbehorende bovengrondse voorzieningen;
 • i. recreatieve voorzieningen en speelvoorzieningen;
 • j. voet- en fietspaden;
 • k. in- en uitritten;
 • l. bestaande parkeervoorzieningen;
 • m. nutsvoorzieningen;
 • n. water, bruggen, duikers en oevervoorzieningen.
8.2 Bouwregels

Op de in lid 8.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden.

8.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan aangegeven;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - schoorsteen' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 15 m.
8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt een maximale bouwhoogte van 3 m.