direct naar inhoud van Artikel 10 Gemengd - 3
Plan: Cruquius
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1204BPSTD-OH01

Artikel 10 Gemengd - 3

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. zakelijke dienstverlening;
 • b. kantoren;
 • c. ondergeschikte horeca;
 • d. wonen;
 • e. aan-huis-verbonden beroepen en -bedrijven;
 • f. short-stay;

met de daarbij behorende:

 • g. tuinen en erven;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. parkeervoorzieningen en in- en uitritten;
 • j. laad- en losvoorzieningen;
 • k. groen;
 • l. water;
 • m. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen

Op en onder de in 10.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

10.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding is aangegeven;
 • c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
10.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt maximaal 2 m1;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 6 m1.
10.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. het maximum aantal woningen, van de onder 10.1, onder d bedoelde functie (wonen), bedraagt maximaal 5, hierbij geldt een maximum grondvloeroppervlak van de woning van 140 m²;
 • b. ondergeschikte horeca, zoals bedoeld in 10.1, onder c, is toegestaan ter plaatse van zakelijke dienstverlening hierbij geldt dat maximaal 10% van het gerealiseerde netto vloeroppervlak gebruikt mag worden voor ondergeschikte horeca;
 • c. voor de aan-huis-verbonden beroepen en -bedrijven geldt dat maximaal 40% van het grondvloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken met een maximum van 60 m² ten behoeve van deze functies gebruikt mag worden;
 • d. voor de aan-huis-verbonden bedrijven geldt het bepaalde in 26.2.