direct naar inhoud van Artikel 11 Gemengd - 4
Plan: Cruquius
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1204BPSTD-OH01

Artikel 11 Gemengd - 4

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. zakelijke dienstverlening;
 • b. bedrijven, met in acht name van het bepaalde in artikel 26.2;
 • c. creatieve functies, zoals bedoeld in de bij deze regels behorende bijlage 3;
 • d. horeca V;
 • e. extended-stay;
 • f. kantoren;
 • g. ondergeschikte horeca;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' zijn bedrijfswoningen toegestaan;
 • i. detailhandel;

met de daarbij behorende:

 • j. tuinen en erven;
 • k. nutsvoorzieningen;
 • l. parkeervoorzieningen en in- en uitritten;
 • m. laad- en losvoorzieningen;
 • n. groen;
 • o. terrassen;
 • p. water;
 • q. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Algemeen

Op en onder de in 11.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

11.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding is aangegeven;
 • c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • d. maximale bouwhoogte ondergrondse parkeervoorzieningen: 1 bouwlaag;
 • e. in afwijking van het gestelde onder a mogen gebouwen uitkragen buiten het bouwvlak ten behoeve van schuine gevels, met een maximum overschrijding van de bouwgrens van 5 meter;
 • f. in afwijking van het gestelde onder a mogen buiten het bouwvlak ten behoeve van verbindingen tussen gebouwdelen vanaf een hoogte van 4 meter vanaf peil loopbruggen en vergelijkbare verkeersruimten worden gebouwd.
11.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt maximaal 2 m1;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 6 m1.
11.2.4 Onderdoorgang

In aanvulling op het bepaalde in 11.2.2 gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang 6' mag tot aan de vloer van de zevende bouwlaag geen bebouwing worden opgericht behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies, mits minimaal 80% van de breedte van de betreffende aanduiding vrij blijft van ondersteuningsconstructies.
11.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. voor zakelijke dienstverlening, bedrijven, creatieve functies, zoals bedoeld in 11.1, onder a, b, c geldt een totaal maximum netto vloeroppervlakte van 4.900 m²;
 • b. voor horeca V en extended-stay, zoals bedoeld in 11.1, onder d en e, geldt een totaal maximum netto-vloeroppervlakte van 16.570 m²;
 • c. ondergeschikte horeca, zoals bedoeld in 11.1, onder g, is toegestaan ter plaatse van zakelijke dienstverlening hierbij geldt dat maximaal 10% van het gerealiseerde netto-vloeroppervlak gebruikt mag worden voor ondergeschikte horeca;
 • d. voor de bedrijfswoning zoals bedoeld in 11.1, onder h, geldt een maximaal aantal van 1 bedrijfswoning met een maximum netto- vloeroppervlakte van 140 m²;
 • e. voor de detailhandel zoals bedoeld in 11.1, onder i, geldt een maximum netto-vloeroppervlakte van 133 m².
 • f. voor parkeervoorzieningen zoals bedoeld in 11.1, onder l, geldt een minimum van 167 parkeerplaatsen;
 • g. ter plaatse van de eerste bouwlaag geldt een minimum netto- vloeroppervlakte aan voorzieningen, zijnde detailhandel, zakelijke dienstverlening, bedrijfswoning, bedrijven en creatieve functies, van 1.000 m²;
 • h. het maximum bruto vloeroppervlak, van de in 11.1, onder f bedoelde functie (kantoren) bedraagt per vestiging, van de in 11.1, onder b en c bedoelde functies (bedrijven en creatieve functies), maximaal 40% van het gerealiseerde netto vloeroppervlak.