direct naar inhoud van Artikel 6 Bedrijf - Nutsvoorzieningen
Plan: Cruquius
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1204BPSTD-OH01

Artikel 6 Bedrijf - Nutsvoorzieningen

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorzieningen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waterafvoer en waterberging, waaronder mede begrepen een gemaal met bijbehorende voorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • b. verkeersareaal;
 • c. erven;
 • d. parkeervoorzieningen en in- en uitritten;
 • e. fiets- en voetpaden;
 • f. groen;
 • g. natuurlijke oevers of oeverbeschoeiingen;
 • h. water;
 • i. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen

Op en onder de in 6.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

6.2.2 Gebouwen

Voor bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding is aangegeven;
 • c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.
6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels

 • a. de hoogte van lichtmasten bedraagt maximaal 12 m1;
 • b. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt maximaal 2 m1;
 • c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 6 m1.