direct naar inhoud van Artikel 8 Gemengd - 1
Plan: Cruquius
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1204BPSTD-OH01

Artikel 8 Gemengd - 1

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke dienstverlening, niet zijnde geluidsgevoelige gebouwen, in de eerste bouwlaag;
 • b. dienstverlening in de eerste bouwlaag;
 • c. kantoren in de eerste bouwlaag;
 • d. bedrijven in de eerste bouwlaag, met in acht name van het bepaalde in artikel 26.2;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - niet-woonfunctie alle bouwlagen' zijn niet-woonfuncties toegestaan in alle bouwlagen;
 • f. ondergeschikte horeca;
 • g. wonen in de tweede bouwlaag en hoger;
 • h. aan-huis-verbonden beroepen en -bedrijven in de tweede bouwlaag en hoger;
 • i. short-stay in de tweede bouwlaag en hoger;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' is wonen, aan-huis-verbonden beroepen en -bedrijven en short-stay toegestaan in alle bouwlagen;

met de daarbij behorende:

 • k. tuinen en erven;
 • l. nutsvoorzieningen;
 • m. parkeervoorzieningen en in- en uitritten;
 • n. laad- en losvoorzieningen;
 • o. groen;
 • p. water;
 • q. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen

Op en onder de in 8.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

8.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding is aangegeven;
 • c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
8.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt maximaal 2 m1;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 6 m1.
8.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. kantoren zijn uitgesloten ter plaatse van de aanduiding 'kantoren uitgesloten';
 • b. ondergeschikte horeca, zoals bedoeld in 8.1, onder f, is toegestaan ter plaatse van maatschappelijke dienstverlening en dienstverlening, hierbij geldt dat maximaal 10% van het gerealiseerde netto vloeroppervlak gebruikt mag worden voor ondergeschikte horeca;
 • c. voor de aan-huis-verbonden beroepen en – bedrijven geldt dat maximaal 40% van het grondvloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken met een maximum van 60 m² ten behoeve van deze functies gebruikt mag worden;
 • d. voor de aan-huis-verbonden bedrijven geldt het bepaalde in 26.2.